ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

936

Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի առկա ուսուցման բակալավրիատի և մագիստրատուրայի սիրելի ուսանողներ,

2019/20 ուստարվա 1-ին կիսամյակի ուսումնական պարապունքները կավարտվեն ս/թ դեկտեմբերի 27-ին։
Ստուգարքների ընդունում՝ դեկտեմբերի 23-ից 27-ը։
Քննաշրջան՝ 2020թ․ հունվարի 8-ից 29-ը։
Կիսամյակի ուս․վարձը ամբողջովին պետք է  վճարել մինչև դեկտեմբերի 10-ը։
Առաջին ընթացիկ քննությանը կարող եք մասնակցել նվազագույնը երկու ամսվա վարձը վճարելուց հետո։
Հիմք՝  ԵՊՀ  2019/20 ուստարվա առաջին կիսամյակի ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ժամանակացույց։


                                                                                                        Դեկանատ

Կիսվել